Nasza strona wykorzystuje cookies , aby zapewnić jakość usług. Kontynuując przeglądanie zgadzasz się z na użycie plików cookies. Więcej informacji

February 06
2023/ 12:00

Zapytanie ofertowe

Na wykonanie robót budowlano-wykończeniowych polegających na kompleksowym remoncie hollu wejściowego Domu Kultury Polskiej w Wilnie wraz z wyposażeniem meblowym.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” wraz z Fundacją Pomocy i Dobroczynności „Dom Kultury Polskiej w Wilnie”, zaprasza do złożenia kompleksowej oferty na roboty budowlano-wykończeniowe w istniejącym Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Zakres robót obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych robót budowlanych oraz dostawę wyposażenia meblowego opisanych dokumentacją projektową.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

  • Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
    ul. Krakowskie Przedmieście 64
    00-322 Warszawa
  • Fundacją Pomocy i Dobroczynności „Dom Kultury Polskiej w Wilnie”
    Ul. Naugarduko 76
    Wilno, Litwa

2. Założenia ogólne remontu

Obiekt został wybudowany i oddany do użytku w 2001 roku. Budynek nie ma widocznych odkształceń ani pęknięć. Szkielet budynku jest murowany i żelbetowy. Ściany murowane, ocieplone, mur trójwarstwowy. Zakres remontu obejmuje holl wejściowy.
Budynek jest wyposażony w instalacje sanitarne, elektryczne i teletechniczne w zakresie opisanym projektem.

3. Dokumentacja projektowa

Wykonanie prac budowlanych i wykończeniowych realizowane będzie w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez biuro projektów UAB "Ergolain projektai" W celu otrzymania dokumentacji projektowej na potrzeby złożenia oferty, należy pobrać ją ze strony internetowej Zamawiającego.

4. Finansowanie

Zamawiający ogłasza nabór ofert na wykonanie robót budowlano-wykończeniowych wraz z wyposażeniem polegających na remoncie hollu wejściowego Domu Kultury Polskiej w Wilnie w ramach konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP:
 „WSPÓŁPRACA Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ”.

Celem realizacji zadania publicznego jest wspieranie polskiej społeczności na Litwie z uwagi na uwarunkowania historyczne, jej liczebność i potrzeby. Zadanie wynika ze strategicznego znaczenia, jakie obecnie społeczność ta posiada w polityce Rządu polskiego w tym obszarze.

Zamawiający zakłada, że termin rozpoczęcia prac remontowych przypadnie
na dzień 01 marca 2023 roku.

Końcowa data zakończenia prac opisanych projektem i objętym zapytaniem ofertowym  przypada na dzień 21.04.2023 roku i jest terminem nieprzekraczalnym.

Oferenci muszą uwzględniać fakt, iż przekroczenie terminu zakończenia prac spowoduje brak możliwości rozliczenia prowadzonych po terminie oraz zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Państwa.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranymi Oferentami.

5. Warunki udzielenia zamówienia

- Wykonawca w ramach swojego budżetu uwzględni koszty osobowe, koszty materiałów i inne koszty konieczne do prawidłowego wykonania zamówienia;
- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
- Wykonawca musi posiadać zdolności osobowe i techniczne do realizacji postanowień umowy w tym między innymi do rozliczania kosztów realizowanych robót oraz dokonanych płatności, gwarancji, ubezpieczeń;
- Wykonawca musi uczestniczyć w naradach technicznych i spotkaniach organizowanych przez personel Zamawiającego;
-Zaleca się Wykonawcy zapoznanie się z istniejącym obiektem na którym będzie realizowane zadanie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

6. Miejsce i termin złożenia ofert

Oferty można składać w formie elektronicznej na adres mailowy info@polskidom.lt lub w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego do dnia 17.02.2023 roku.

7. Osoba do kontaktów

Dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie – Artur Ludkowski
Nr tel. +370 652 64 633
E-mail info@polskidom.lt

8. Uwagi końcowe

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny;
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania;
- Zamawiający dopuszcza niewielkie negocjacje treści umowy.

Załączniki do zapytania ofertowego:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA